Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19:00

Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1

 • Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for generalforsamlingen.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår.
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen. Altså den 2017.02.09. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med direkte udsendt meddelelse.
  7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:

  a. Formand (lige år), for 2-årig periode. Niels Bentzon (Ikke på valg).
  b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode. Jens Hansen - genopstiller ikke.
  c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan.
      På valg: Henrik Kleffel, Iben Maag og Anne Kaae-Nielsen - alle genopstiller.
  d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Torben Bøttcher og John Lassen.
  e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen og Aske Jepsen - begge genopstiller.
  f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen.
  8. Eventuelt
  .

Restauranten ved Holtehal 1