Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub

torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:00

Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1

 • Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for generalforsamlingen.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår.
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med direkte udsendt meddelelse.
  7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
  a. Formand (lige år), for 2-årig periode. På valg: Niels Bentzon – genopstiller.
  b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode.
  c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. På valg: Marianne Illum og Jens Krebs - genopstiller; Morten Nissen – genopstiller ikke.
  d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Torben Bøttcher og John Lassen genopstiller.
  e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen og Aske Jepsen – genopstiller.
  f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen – genopstiller.
  8. Eventuelt

  Efter den formelle del af generalforsamlingen vil vi fortælle om klubbens nye stafetsatsning.

 

Restauranten ved Holtehal 1